RÂNDUIALA - CUM SE CUVINE SĂ PRIMIM PRE JIDOVII CEI CE VIN SĂ SE BOTEZE

Autor
ORTODOXIA
Colecția
TIPIC BISERICESC
Introducere

După ce îi întrebăm pentru ce pricină voiesc a se boteza, nu cumva pentru vre-un câştig sau vre-o datorie, sau alt oarecare folos lumesc? Şi după ce se făgăduesc că numai pentru mântuirea sufletului voiesc a face aceasta, atunci preotul înştiinţând pe Arhiereu, îl ia şi-l duce înaintea uşilor Bisericii şi intrând singur în Biserică merge în sfântul Altar, şi închinându-se de trei ori înaintea sfintei Mese, dă slavă lui Dumnezeu pentru întoarcerea aceluia şi rugârndu-se ca să-l lumineze cu lumina cunoaşteri Sale, şi să-i dea Dar a cunoaşte calea adevărului, îşi ia Epitrahilul, Felonul şi iese din Altar.

Cântăreţii cântă Psalmul 33: Bine voi cuvânta pre Domnul ... până la sfârşit.

Şi Preotul merge până la uşile Biserici spre apus, şi-l întreabă zicând: Cine eşti tu? El răspunde: Om rătăcit din calea mântuirii şi rău întunecat de credinţa jidovească. Preotul îl întreabă: Pentru ce ai venit către sfânta Biserică a lui Dumnezeu şi ce doreşti dela dânsa? Răspunde: Am venit a mă învăţa de la dânsa credinţa, şi doresc să mă unesc cu dânsa. Preotul îl întreabă: Ce-ţi va da ţie credinţa? Răspuns: Viaţă veşnică.

Şi iarăşi Preotul îi zice lui:

Pre această sfântă şi fără de prihană şi mântuitoare credinţă creştinească, pre carea însuşi sfânta sobornicească şi apostolească Biserică o ţine, de o vei ţinea şi tu, bine vei face; că pre aceasta o au propovăduit dumnezeeştii Apostoli, şi întru aceasta au învăţat toate limbile ca să creadă; pre aceasta o au mărturisit Sfinţii Mucenici şi cu sângele lor o au pecetluit pre aceasta; şi de Dumnezeu purtătorii Părinţi, adecă cele 7 soboare ale lumii o au propovăduit şi o au întărit; pre aceasta cei ce o vor ţinea tare şi fără de îndoiala până la sfârşitul vieţii lor, abătându-se şi ferindu-se dela toate faptele cele rele, şi bine făcând în toată vremea, se vor mântui, şi moşteni împărăţiei cerurilor se vor face; nefolosind nimic creştinului numai dreapta credinţă, fără fapte bune, căci credinţa fără de acestea este moartă, precum şi faptele cele bune iară dreapta credinţă, moarte sunt şi nimic nu folosesc; ci se cade celuia ce crede, totdeauna să se abată dela rău şi să facă bine. Pentru aceea dar, şi tu de vreme ce doreşti să fii creştin şi să moşteneşti viaţa cea veşnică, dator eşti să crezi precum ţi-am spus ţie, şi crezând să te lepezi de toate faptele tale cele evreeşti şi dela acelea ca de nişte pierzătoare de suflet fugind, totdeauna să te fereşti ca să nu te amăgeşti de dânsele. Însă faptele cele rele sunt acestea: mândria, lăcomia, necurăţia, zavistia, îmbuibarea, beţia şi lenea către lauda lui Dumnezeu şi către toată fapta cea bună, cine dară face acestea, împărăţia lui Dumnezeu nu poate a o moşteni. Iară tu de-doreşti de aceasta şi voeşti să te faci ei moştean, pre aceste păcate birueşte-le cu aceste fapte bune, adică cu smerenia, pre mândrie; cu îndurarea şi cu milostivirea, pre lăcomie; cu curăţia, pre necurăţie; cu dragostea şi cu milostivirea, pre zavistie; cu postul şi cu mâncarea la vreme, pre îmbuibare; cu nevoinţa cea bună, cu cucernicia, cu privegherea la rugăciune şi cu toată buna credinţă, pre lene. Pre acestea dar rădăcini ale păcatelor aşa biruindu-le, prea lesne vei putea să te fereşti şi de ramurile lor.

Şi sfârşind preotul aceasta îl întreabă pre el aşa:

Voeşti pre această, sfântă şi fără de prihană credinţă creştinească să o primeşti din inimă, şi dela aceasta să te înveţi şi să o ţii neclătită, şi până la moartea ta să petreci întru dânsa?

Răspuns: Cu adevărat din toată inima mea doresc de această sfântă credinţă şi de faptele cele bune creştineşti, şi întru dânsele adică întru amândouă până la moarte cu Darul lui Dumnezeu voiesc să petrec, şi aşa mă şi făgâduesc.

Preotul zice către dânsul:

Pleacă genunchii înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Iar el îndată îngenunchind înaintea uşilor Bisericei, ţine mâinele cruciş la piept, iară preotul blagoslovindu-l pre cap de trei ori, zice:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Cântăreţii: Amin.

 

Şi îndată zice rugăciunea aceasta puindu-i numele.

 

Domnului să ne rugăm. - Doamne milueşte

 

Bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeule, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, cela ce alegi ţie norod ales dintru toate neamurile răvnitori faptelor celor bune, Tu şi pre acesta, care a venit acum către sfânta ta Biserică robul tău (N) binecuvintează-l, şi-i deschide lui ochii cei înţelegători ai inimii, deschide-i lui urechile spre ascultarea dumnezeeştilor tale cuvinte, şi îl fă părtaş pre el celor ce vin la Botez, ca în vreme bine primită să se învrednicească sfântului Botez, şi hainei celei nestricăcioase.

Şi îndată binecuvântându-l pre cap zice de 3 ori:
 
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
 
Cântăreţii: Amin.

Preotul iarăşi zice: Scris să fie numele lui între catehumeni.

Şi iarăşi se roagă preste dânsul, zicând rugăciunea aceasta:

Tu Stăpâne Dumnezeule Părinte, cela ce ai trimis lumii mântuire pre sfântul tău Cuvânt, ca să plinească toate de dumnezeeasca Ta cunoştinţă. Tu ai luat sufletul robului tău dela vicleanul, Tu îl şi luminează pre el, şi îl povăţueşte către sfinţenie întru Hristosul Tău, şi să nu laşi nici pre un duh viclean ca să aibă intrare într-însul. Că Tu eşti însuţi izbăvitorul neamului nostru, şi Ţie slavă şi mulţămită aducem împreună cu unul născut Fiul Tău şi cu Prea Sfântul şi Bunul şi de vieaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Cântăreţii: Amin.

După aceea îi dă să înveţe Simbolul credinţei adică: Crez într-unul Dumnezeu... şi Tatăl nostru... Iară mai vârtos să-l înveţe pre el să iubească pre Domnul Dumnezeu din toată inima, şi din tot sufletul, şi din tot cugetul, şi să se ferească de păcat, mergând la sfânta Biserică 40 de zile sau cât se va socoti de cuviinţă, postind după putere ne mâncând carne, nici brânză, nici ouă, fără Sâmbăta şi Dumineca; şi făcând închinăciuni în toate zilele, şi zicând rugăciunea aceasta pe zi de 300 de ori: Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu milueşte-mă pre mine păcătosul. Iar a patra sută, zice: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu roagă pre Dumnezeu pentru mine păcătosul. Şi aşa îl învaţă adeseori, ispitindu-l de vine cu adevărat pentru sfânta credinţă, şi într-acest chip fiind de multe ori ispitit, şi plinind şi rugăciunea ce i s-a poruncit îl face pre el catehumen.
 

CATEHISAREA I-a.

Mai 'nainte de Botez cu cinci zile, cel ce va vrea să se boteze, stând iarăşi înaintea uşilor Bisericii, preotul intră în sfântul Altar şi luându-şi Epitrahilul şi Felonul, se închină de 3 ori înaintea sfântului Prestol. Şi ieşind citesc Psalmul 8: Doamne Domnul nostru... Tot până în sfârşit. Şi viind la uşile Bisericii, preotul îl întreabă pre el zicând aşa:

Întâiu te întreb pre tine de te lepezi cu adevărat de toată credinţa jidovească, şi de toate basmele lor şi de toată cea cu Dumnezeu luptă a lor, carea au asupra Domnului nostru Iisus Hristos, şi asupra prea curatei Maicii sale, şi asupra tuturor Sfinţilor şi asupra tuturor creştinilor, şi de hula lor ca de a unor protivnici lui Dumnezeu, şi îi blestemi pre ei?

Răspuns: Mă leapăd de toată credinţa jidovească, şi de toată hula lor, carea au asupra Domnului nostru Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, şi asupra prea curatei Maicii lui, şi asupra tuturor creştinilor, ca de a unor protivnici lui Dumnezeu, şi îi blestem pre ei.

Întrebare: Te lepezi de tăerea împrejur, de Sâmbăta, de azime, şi de toate sărbătorile lor, şi de spălări, şi de mâncări, şi de alte obiceiuri jidoveşti, şi le blestemi pre ele?

Răspuns: Mă leapăd de cele ale legii vechi ca de cele ce acum au trecut, şi de alte obiceiuri jidoveşti ce sunt potrivnice lui Dumnezeu, şi le blestem pre ele.

Întrebare: Te lepezi de învăţătura cea protivnică lui Dumnezeu a cărţii ce se chiamă Talmud, carea rabinii jidoveşti cu însuflare drăcească l-au făcut asupra dumnezeeştilor Scripturi, schimbând tâlcuirea lor într'alt chip, scriind şi învăţând basme şi hule asupra Domnului nostru Iisus Hristos şi a tuturor Sfinţilor, te lepezi şi le blestemi pre ele?

Răspuns: Mă leapăd de toate învăţăturile jidoveşti, cele de Dumnezeu hulitoare, şi de blestemata lor carte, carea se chiamă Talmud, şi de toate tălmăcirile lui, şi le blestem pre ele.

Întrebare: Te lepezi de şcoala jidovească, şi de posturile lor, şi de rugăciunile lor, şi de obiceiurile, şi meşteşugurile lor, şi le blestemi pre ele?

Răspuns: Mă leapăd de toate acestea din toată inima mea, şi le blestem pre ele.

Întrebare: Te lepezi de mesia cel mincinos aşteptat de jidovi, şi îl blestemi pre el, şi pre toţi cei ce aşteaptă venirea lui cea pieritoare?

Răspuns: Mă lepăd de mesia cel aşteptat de jidovi, şi-l blestem pre el, şi pre toţi cei ce aşteaptă venirea lui cea peritoare.

Întrebare: Doreşti cu adevărat din tot sufletul, şi din toată inima ta, şi fără de nici o îndoire sau făţărnicie, mărturiseşti că Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu celui viu, şi crezi întru Dânsul?

Răspuns: Doresc cu adevărat fără de nici o îndoire, şi fără de nici o făţărnicie, şi din toată inima, şi sufletul meu crez că Domnul, şi Dumnezeu Iisus Hristos este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu celui viu, şi crez întru Dânsul.

Preotul zice:

Bine este cuvântat Dumnezeul cel ce va să se mântuiască toţi oamenii, şi la cunoştinţa adevărului să vie, cel ce este binecuvântat în veci.   Cântăreţii: Amin.

 

Şi citeşte deasupra lui rugăciunea aceasta:

Dumnezeule Dumnezeul nostru, ziditorule şi lucrătorul a toate, cela ce vrei să se mântuiască toţi, şi la cunoştinţa adevărului să vie, caută spre robul tău acesta ce s'a făcut catehumen, şi'l izbăveşte pre el de vechea înşelăciune, şi de meşteşugurile celui protivnic, chiamă-l pre el la vieaţa veşnică, luminează-i sufletul şi trupul lui, şi-l împărtăşeşte pre el turmei Tale celei cuvântătoare, întru carea se chiamă numele tău cel Sfânt, ca şi el cu noi să slăvească prea cinstit şi de mare cuviinţă numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.

Şi apoi după rugăciune, iarăşi îl mai învaţă pentru credinţă întărindu-l, şi după aceea binecuvântându-l îl sloboade pre el; iară preotul intrând în Biserică, şi dezbrăcându-se de veşminte, se duce la ale sale.
 

CATEHISAREA a II-a

Iar a doua zi viind vremea sau înaintea Vecerniei sau după Vecernie, face preotul început ca şi în cealaltă zi adecă întâiu rugându-se, şi luându'şi Epitrahilul şi Felonul iese din Altar, cântăreţii cetind, Psalmul al 22: Domnul mă va paşte, şi nimica nu'mi va lipsi... Şi stând înaintea uşilor, zice către catehumen:

Cu adevărat te-ai lepădat de toată credinţa jidovească, carii nu cred pre Hristos a fi Fiul lui Dumnezeu, şi de învăţăturile lor ce sunt împrotiva lui Hristos, le blestemi şi le scuipi pre ele?

Răspuns: Cu adevărat m'am lepădat de toată credinţa jidovească, şi de învăţăturile lor care sunt împrotiva lui Hristos Dumnezeul nostru, şi le blestem şi le scuip pre ele.

Întrebare: Mărturiseşti că Sfânta Treime, Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt, este Dumnezeu cu fiinţa nedespărţit, iară în feţe despărţit şi crezi întru dânsul, şi te închini Lui?

Răspuns: Mărturisesc că Sfânta Treime, Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt, este un Dumnezeu cu fiinţa nedespărţit, iară în feţe despărţit şi crez întru dânsul, şi mă închin Lui.

Întrebare: Crezi că prea sfânta Fecioară Măria, carea a născut pre Hristos Dumnezeul nostru, mai 'nainte de naştere a fost Fecioară şi în naştere Fecioară, şi după naştere iarăşi Fecioară?

Răspuns: Aşa pentru Născătoarea de Dumnezeu Fecioara Măria, crez şi mărturisesc.

Întrebare: Crezi şi mărturiseşti, că Domnul nostru Iisus Hristos unul fiind din Sfânta Treime, unul născut Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu este dela Tatăl născut mai 'nainte de toţi vecii, iară mai pre urmă pentru mântuirea oamenilor s'au pogorît pre pământ şi cu împreună lucrarea Sfântului Duh, s'au întrupat din pururea Fecioara Măria, şi s'au făcut om adevărat, nedcspârţindu-se de Dumnezeirea sa, într'un Ipostas, şi în două fiinţe neîmpreunat, neschimbat şi neamestecat, unul Fiul Iui Dumnezeu şi Fiul omului, Dumnezeu adevărat şi om adevărat?

Răspuns: Aşa crez şi aşa neîndoit mărturisesc.

Întrebare: Crezi că taina sfântului Botez, căruia doreşti să te învredniceşti, este cu adevărat curăţire tuturor păcatelor şi naştere duhovnicească, şi se face din fiul periciunii, fiul lui Dumnezeu şi moştean împărăţiei lui cel ce se botează cu credinţă?

Răspuns: Aşa pentru sfântul Botez crez şi mărturisesc şi însu'mî din inimă doresc ca să mă învrednicesc acestuia.

Întrebare: Crezi că Domnul nostru Iisus Hristos, nu de silă, ci de bună voie pentru mântuirea neamului omenesc au răbdat munci şi răstignire cu trupul, şi ca un om au murit, şi s'au îngropat, şi a treia zi cu paterea Dumnezeirii sale au înviat, şi la Cer cu trupul s'au înălţat, şi şade dea dreapta lui Dumnezeu Tatăl, de unde iarăşi va să vie să judece vii şi morţii, a căruia împărăţie nu va avea sfârşit?

Răspuns: Toate acestea le crez şi din inimă le mărturisesc cu adevărat.

Întrebare: Cinstitele icoane, care închipuesc arătarea Cuvântului lui Dumnezeu cea după trup către oameni, şi ale Născătoarei de Dumnezeu, ale sfinţilor îngeri şi ale tuturor Sfinţilor, le cinsteşti cu adevărat şi le săruţi cu dragoste şi pre cei ce nu le primesc şi încă le numesc idoli, îi blestemi?

Răspuns: Cu toată inima le cinstesc şi cu dragoste le sărut; şi de cei ce le numesc idoli, mă lepăd ca de nişte necredincioşi şi îi blestem pre ei.

Întrebare: De vreme că pre toate acestea ai mărturisit cu adevărat înaintea Domnului Iisus Hristos, către carele ai scăpat, spune-mi-le cu jurământ şi înaintea a toată Biserica?

Iar el de poate citi, ţine cartea în mână şi citeşte, iară de nu, naşul, sau unul din cântăreţi spune, şi el zice după dânsul toate acestea, într'acest chip:

Tu (N) care astăzi din jidovi viu la credinţa creştinească şi care toate mai întâiu cu adevărat le-am mărturisit înaintea Domnului Dumnezeului meu, ştiutorului a toate celor văzute şi celor nevăzute, iată acum şi înaintea sfintei Biserici le mărturisesc cu adevărat, şi cu blestem încredinţez această mărturisire a mea, adecă cum că nu pentru vreo nevoe sau frică sau sărăcie sau pentru vreo oarecare dobândă sau înşelăciune sau pentru vreo strâmbătate despre jidovi, ci numai pentrucă doritor fiind de credinţa cea creştinească, şi cunoscând că toţi cei ce nu cred în Hristos cel ce este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, pier; pentru aceasta zic: voiu să mă fac creştin şi doresc să mă învrednicesc sfântului Botez; iară de umblu cu vicleşug, adecă acum să mă fac creştin, acum iarăşi să mă întorc la jidovie, să vie asupra mea şi acum, şi întru toate zilele vieţii mele toate blestemurile, care le-a scris Moisi în a doua lege; să mă loviască cutremurul lui Cain şi bubele lui Ghiezi, şi pe lângă toate acestea să fiu supus la mare pedeapsă de către Chiriarhie, precum şi în veacul ce va să fie blestemat să fiu şi de trei ori blestemat; şi sufletul meu să fie orânduit cu satana şi cu toţi dracii în gheena şi în munca cea veşnică, Amin.

Şi îndată iarăşi zice preotul: Bine este cuvântat Dumnezeu cel ce voeşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vie, bine să fie cuvântat în vecii vecilor, Amin.

Diaconul zice: Cei chemaţi capetele voastre Domnului să le plecaţi.

Cântăreţii: Ţie Doamne. şi preotul citeşte rugăciunea aceasta:

Domnului să ne rugam.

Dumnezeule cel mare şi cel înalt şi cu nume mare numit, carele ai luminat întâiu întunerecul cu cuvântul buzelor tale, şi pre unul născut Fiul Tău în lume l-ai trimis curăţire păcatelor noastre, cel ce şezi pre Heruvimi şi de Serafimi eşti slăvit, căruia tot genunchiul se pleacă al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de desupt şi toată limba te mărturiseşte pre Tine împăratul veacurilor, cel ce ai adunat oaia cea rătăcită şi o ai aşezat în turma Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel ce întorci pre păcătoşi dela înşelăciunea căilor lor, însuţi întoarce şi pre robul tău acesta la lumina cea veşnică, chiamă-l pre el dela înşelăciunea diavolului cu bună cunoştinţa a unuia născut Fiului Tău, întăreşte inima lui întru credinţa şi dragostea Hristosului Tău, dărueşte'i partea şi soarta lui în Biserica Ta, că tu eşti Dumnezeul nostru, şi afară de tine pre altul nu ştim numele tău chemăm. Că totdeauna şi întru toate eşti binecuvântat, împreună cu unul născut Fiul Tău şi cu prea sfântul şi bunul şi de vieaţă făcătorul Duhul Tău, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.

Deci preotul îl binecuvintează pe cap de 3 ori şi îl învaţă pe el pentru credinţă, faptele cele bune, şi pentru vieaţă creştinească, şi aşa sfârşind învăţătura, zice rugăciunea aceasta:

Domnului să ne rugam.

Dumnezeul cel mare şi înfricoşat, cel Sfânt şi iubitor de oameni, cel ce ne-ai învrednicit pre noi şi întru acest ceas a sta înaintea neapropiatei Tale măriri, spre lauda şi slava minunilor Tale, curăţeşte-ne pre noi păcătoşii şi nevrednicii robii Tăi de toată spurcăciunea trupului şi a sufletului şi ne dă nouă Dar; ca cu inimă înfrântă şi cu duh umilit să aducem întreită sfântă slavoslovie şi mulţumire, pentru mari darurile Tale, care ai făcut cu noi şi faci totdeauna întru noi, adu-ţi aminte Doamne de neputinţa noastră şi de robul tău acesta (N) pre carele îl chemi la cunoştinţa Ta a adevăratului Dumnezeu şi Tatăl, şi a unuia născut Fiului tău Dumnezeului nostru Iisus Hristos, şi a prea sfântului şi de vieaţă făcătorului tău Duh, şi să nu-l pierzi pre el şi pre noi cu fărădelegile noastre, ci fă cu dânsul şi cu smerenia noastră mare milă, ca scăpând din întunerecul păcatelor, să călătorim în zi cu dreptate, şi îmbrăcându-ne în arma luminii să rămânem fără bântuială, despre toate meşteşugurile vicleanului, şi cu îndrăznire întru toate să te proslăvim pre tine unul adevăratul Dumnezeu Tatăl cel fără de început, împreună cu cel de o fiinţă şi fără de început al tău Fiu, şi cu prea sfântul şi bunul şi adevăratul tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.

Şi sfârşindu-se toate acestea, preotul se duce în Altar, şi dezbrăcându-se de veşminte se duce la ale sale.
 

CATEHISAREA a III-a

Iar a treia zi, precum şi la catehisarea a doua, Preotul iarăşi îmbrăcându-se în veşminte, şi sărutând dumnezeeasca masă, iese din Altar, cetind Cântăreţi Psalmul 26: Domnul este luminarea mea ... tot până la sfârşit. Apoi Preotul mergând în uşile Bisericei, zice către Catehumen: descinge-te şi te desbracă. Şi desbrăcându-se acesta de haine, stă înaintea lui cu faţa spre răsărit, descins, cu capul gol, desculţ, numai în cămaşă, ţiind mâinile în jos; iară Preotul suflând de trei ori în faţa lui, îi binecuvintează fruntea, gura şi peptul de trei ori, şi punând pe capul lui îi numeşte şi numele, zicând această rugăciune: Întru numele tău Doamne Dumnezeul adevărului, ... Caut-o la Catehisaţi. Şi îndată după rugăciune, Preotul face cuvânt către Catehumen învăţându-l pre el despre credinţă, dragoste şi nădejde, şi despre toate faptele bune ce duc la mântuire şi veşnica fericire.

 

Şi sfârşind cuvântul zice:

Domnului să ne rugăm. - Doamne milueşte.

Şi citeşte preste capul Catehumenului cu glas mare:

Doamne, ştiutorul celor ascunse, cel ce ştii toate mai înainte de facerea lor, şi cel ce nu voeşti moarte păcătosului, ci ca să se întoarcă şi să fie viu, însuţi caută din lăcaşul tău cel dintru înălţime, spre robul tău Catehumenul acesta, şi îi deschide lui ochii inimii, ca să primească Taina a unuia născut Fiului tău şi Dumnezeului nostru; naşte-l pre el a doua oară prin apă şi prin Duh întru veşnica ta împărăţie; ca şi el împreună cu noi să slăvească prea cinstit numele tău, al Tatălui celui fără de început, împreună cu al celui de o fiinţă unuia născut Fiului tău, şi cu al prea sfântului şi adevăratului tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Cântăreţii: Amin.

Preotul: Cei chemaţi ieşiţi, iară cei credincioşi Domnului să ne rugăm.

Cântăreţii: Doamne milueşte.

Iară preotul întorcându-se, citeşte rugăciunea aceasta:

Doamne Dumnezeul nostru, adu-ţi aminte de noi păcătoşii şi nevrednicii robii tăi, când chemăm numele tău cel Sfânt. Ca să nu ne ruşinezi pre noi dela aşteptarea milei tale, ci dârueşte nouă Doamne toate cererile cele către mântuire, învredniceşte-ne pre noi a te iubi, a ne teme de tine din toată inima noastră, şi a face întru toate voea ta. Că bun şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti, şi ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.

Şi sfârşind acestea toate, preotul desbrăcându-se de veşminte în Altar, se duce întru ale sale.
 

CATEHISAREA a IV-a

Precum la întâia şi a doua Catehisare, aşa şi la a patra; catehumenul stând la uşa bisericii, preotul intră în Altar şi îmbrăcân-du-se în veşminte, iese de acolo în vreme ce clericii citesc Psalmul 28: Aduce-ţi Domnului fiii lui Dumnezeu... Şi vine la uşa bisericei, unde Catehumenu stă descins, cu capul gol, desculţ, numai în cămaşă, ţiind mâinile în jos, şi căutând spre răsărit; iară preotul suflând de trei ori în faţa lui, îl binecuvintează faţa şi pieptul de trei ori. Apoi: Domnului sa ne rugăm. — Doamne milueşte. Şi citeşte rugăciunea jurământului dintâiu: Ceartă-te pre tine, Domnul, diavole... Caut-o înapoi la Catehisaţi. Şi se citesc toate de rând cu rugăciunea jurământului al doilea, al treilea şi al patrulea, precum învaţă acolo. Apoi Vozglas: Cu Darul şi cu iubirea de oameni... După aceia zice preotul: Pace tuturor. Cei chemaţi capetele voastre Domnului sale plecaţi, Cântăreţii: Ţie Doamne.

Preotul: Domnului să ne rugăm. — Doamne milueşte, Şi citeşte rugăciunea aceasta în taină:

Blagosloveşte şi acum Doamne pre robul tău acesta Catehumenul, pre carele l-ai chemat cu chemare sfântă întru prea luminată lumina cunoştinţei tale, şi dă lui cuvântul cunoştinţei întru carele să se facă Catehumen, umple-l pre el de Duhul tău cel sfânt, ca să fie el cu oile cele însemnate prin tine Păstorul cel adevărat, prin însemnarea Sfântului tău Duh, ca fiind mădulare cinstitei tale Biserici, să se învrednicească cu adevărat fericitei tale nădejdi întru împărăţia ta. Vozglas: Ca şi aceştia să slăvească prea cinstit şi de mare cuviinţă numele tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.

Şi sfârşind toate acestea, preotul desbrăcându-se de veşminte în Altar, se duce la ale sale.
 

CATEHISAREA a V-a

Deci sosind vremea ca Catehumenul sa se lepede de satana, şi să se împreune cu Hristos, merge iarăşi înaintea uşiior Bisericei, iar preotul intrând în Altar se îmbracă în veşminte, şi iese afară, pe când Cântăreţii citesc Psalmul 41: În ce chip doreşte cerbul de isvoarele apelor...

Şi viind la uşa Bisericei unde Catehumenul stă cu capul gol, descins, desbrăcat, căutând spre răsărit, zice către dânsul: Stai cu frică şi fâcându-ţi Cruce descinge-te şi te desbracă.

Şi iarăşi îi zice: Iată a sosit vremea să te faci Catehumen. Leapădă dar toate lucrurile cele spurcate şi faptele cele viclene, ca şi cum ai fi fost robit, stai ca Iisus Hristos să te rescumpere. Intoarce-te acum spre apus şi întinde mâinile tale lepădând dela tine pre diavolul defâimându-l şi suflând asupra lui.

Iar Catehumenul întorcându-se spre apus având mâinile întinse ca şi cum ar lepădă pre cineva dela sine, suflă. Preotul iar îi zice: Intoarce-te spre răsărit având mâinile în jos.

Iar el întorcându-se având mâinile în jos, iarăşi preotul zice: Socoteşte în mintea ta şi în inima ta şi vezi de este întru tine vreun lucru protivnic, cu suflare scuipă-l pre el.

Iar el întorcându-se spre apus, suflă şi scuipă, şi făcând aceasta, preotul iarăşi zice: Întoarcete spre răsărit, ţinându-ţi mâinile în jos.

Iar el întorcându-se, preotul zice:

Să nu fii făţarnic ca Iuda având gând îndoios, că Cuvântul lui Dumnezeu ştie inima ta şi rărunchii tăi, şi este mai ascuţit de cât sabia cea cu două tăişuri. Iată acum diavolul stă la apus, şi scrâşneşte cu dinţii, îşi rupe părul plesnind cu mâinile, şi muşcându-şi nebuneşte buzele sale, îşi plânge pustiirea sa, văzând mântuirea ta. Întoarce-te dar spre apus, şi ţinând mâinile întinse, leapădă-te de el, şi suflă asupra lui; şi întorcându-te la răsărit te împreunează cu Hristos.

Iar el întorcându-se spre apus, avându-şi mâinile întinse, suflă şi scuipă, şi iarăşi se întoarce spre răsărit, şi făcând aceasta, preotul zice:

Iată aici stau Puterile cereşti, îngerii şi Arhanghelii, nevăzuţi, scriind cuvintele tale. Heruvimii şi Serafimii din Cer privesc ca să ia făgăduinţa ta, şi să o ducă Stăpânului; adică cum că te lepezi de vrăjmaşul, şi te împreuni cu Mântuitorul Hristos.

Şi îndată zice către dânsul:

Întoarce-te spre apus ţinându-ţi mâinile întinse, şi la toată întrebarea cu luare aminte să-mi răspunzi.

Şi întorcându-se spre apus, având mâinile lăsate în jos, îl întreabă: Lepădatu-te-ai de satana. Şi celelalte, caută-le înapoi la Botez. Şi aşa urmează pe rând tot Botezul până la sfârşit.

Articole Recente
 • 1 hour ago
  Dr. Adrian Cacovean:
 • 21 hours ago
  Daniel Buzdugan și-a manifestat, într-o postare pe pagina sa oficială, dezaprobarea față de dubla măsură cu care autoritățile se raportează la viața spirituală din România, dar și față de educație: „Pelerinajul de Sfântul Andrei de la Constanta nu e ok, în schimb pelerinajul întregii populații a României la secțiile de vot va fi sper ok :). Au trântit în nas ușile școlilor copiilor noștri că prezintă pericol prezenta lor acolo, dar în schimb ne invită pe noi părinții în școli, ca să îi votăm?! Pe bune?!!”
 • 21 hours ago
  Nu vă temeţi pentru Biserică! Ea nu va muri: porţile iadului nu o vor birui până la Înfricoşătoarea Judecată. Mi se întâmplă să aud plângeri cum că trăim vremuri grele în prezent, că acum s-a dat libertate deplină fiecărei învăţături eretice şi fără de Dumnezeu, că Biserica este împresurată din toate părţile de atacurile vrăjmaşilor, care se ridică împotriva ei cu putere şi că o răpun aceste valuri întunecate ale necredinţei şi ereziei.
 • 22 hours ago
  «Vom duce revoluția, peste cadavre, până la marginea pământului, împreună cu întregul popor… În seara asta avem mare sărbătoare! E Vinerea Patimilor și vom săvârși o înviere din mormânt: vom face pe acest om să Se nască din nou! Începem cu personajul cel mai important al zilei, ăsta care-o face pe Hristosul. Dați-L jos de pe cruce (urmează înjurături)»…
 • 22 hours ago
  În data de 23 noiembrie, în jurul orei 14.15, în cadrul programelor de știri de pe Antena 3, au fost invitați doi medici (telefonic), pentru a-și exprima părerea - dar mai mult ”adeziunea” - la necesitatea vaccinării. Unul dintre ei a fost dr. Mircea Frențiu (din Blaj), ce este și medicul personal al actorului Florin Piersic.  La întrebarea stereotipă ”domnule doctor, vă veți vaccina...?”, cu extrem de mult curaj și revoltă, Domnul Doctor (ar trebui scris doar cu majuscule), a divulgat că: are vârsta de 65 de ani, că are colegi care lucrează in SUA la producerea vaccinurilor pentru covid și că... (ATENȚIE!)
 • 22 hours ago
  Aș dori să vă atrag urgent atenția asupra problemelor importante legate de următoarea vaccinare anti Covid-19. Pentru prima dată în istoria vaccinării, așa-numitele vaccinuri ARNm de ultimă generație intervin direct în materialul genetic al pacientului și deci modifică materialul genetic individual, acest fapt reprezentând o manipulare genetică, lucru care era deja interzis și considerat penal. Această intervenție poate fi comparată cu manipularea genetică a alimentelor, care este de asemenea, extrem de controversată.
 • 1 day 19 hours ago
  „Am fost surprins să constat cât de puțin știe lumea românească despre «Talmud». Aproape nimic! Cu gândul bun că această situație s-ar putea repara nițel prin publicarea unei cărți, am tipărit, în românește, «Talmudul – Cartea sfântă a evreilor». O bună ocazie oferită curioșilor de a înțelege de ce Talmudul este considerat cea de-a doua carte sfântă a evreilor, prima fiind Biblia.”, spune Teșu Solomovici. Evreul Teșu pare plin de bune intenții când încearcă să ne prezinte Talmudul pe înțelesul nostru, adică tradus în limba română. În viziunea sa, învățăturile Talmudului sunt un adevărat îndreptar de comportament pentru membrii „poporului ales”. Bineînțeles că pozitive în totalitate.
 • 2 days 10 hours ago
  Purtarea pe termen lung a măştii de protecţie poate duce la hipoxie cerebrală care are drept efect somnolenţă, oboseală, pierderi de memorie şi randament scăzut la locul de muncă. De două luni de zile, românii sunt obligaţi prin lege, să poarte mască de protecţie în spaţiile publice închise şi în mijloacele de transport ca măsură de protecţie împotriva infectării cu noul coronavirus.
 • 2 days 11 hours ago
  Scene fără precedent au avut loc la Constanța, unde poliția a intrat peste slujba ținută de ÎPS Teodosie și i-au scos pe credincioși ca să îi amendeze. În urma acestui incident, arhiepiscopul Tomisului i-a transmis premierului Ludovic Orban o scrisoare deschisă în care îl atenționează că România ar putea repeta evenimentele din Decembrie 1989. ÎPS Teodosie îi scrie premierului că nu va îngădui ca dreptul de a-l cinsti pe Sfântul Andrei să fie călcat în picioare: „Ce veți face? Ne veți bate, amenda, aresta și executa?”
 • 2 days 20 hours ago
  Vaccinul antigripal – cui foloseşte? În fiecare toamnă, ne este dat să auzim aceleaşi avertismente parcă apocaliptice, despre o gripă, “mai veche” sau “mai nouă”, menite să ne sperie şi să ne vaccinăm de îndată cu toţii. În mod intenţionat este provocată o adevărată isterie în masă. Este imposibil să nu observăm la aceşti “agitatori” un dor de pandemie… Până la urmă ea chiar a venit, spun ei… Dacă nu au putut convinge populaţia cu gripa aviară, au reuşit (în parte) cu cea porcină. Ni se vorbea despre posibile victime, folosindu-se cifre cu multe zerouri dar au rămas din nou doar zerourile…, bani aruncaţi pe geam şi spaimă între oamenii de rând. Au fost însă şi oameni fericiţi – producătorii de vaccinuri.
 • 2 days 20 hours ago
  "Noi susţinem că poporul românesc nu se va putea dezvolta ca popor românesc decît păstrînd, drept baze pentru dezvoltarea sa, tradiţiile sale istorice astfel cum ele s-au stabilit în curgerea vremilor; cel ce e de o altă părere, s-o spună ţării! Suntem români şi punctum. Noi susţinem că e mai bine să înaintăm încet, dar păstrînd firea noastră românească, decît să mergem repede înainte, dezbrăcîndu-ne de dînsa prin străine legi şi străine obiceiuri…
 • 2 days 22 hours ago
  Aceasta a trăit pe vremea împăratului Maximian, prin anii 304, şi se trăgea din cetatea Alexandriei, fiică fiind unui principe care se numea Consta. Era foarte frumoasă şi înaltă la trup, având ca la optsprezece ani. Aceasta a învăţat desăvârşit toată învăţătura şi ştiinţa grecească şi latinească, citind pe Homer şi pe Virgiliu, marele poet al latinilor, pe Asclepios şi pe doctorii Hippocrat şi Gallin, pe filosofii Aristotel şi Plato, pe Filistion şi Evsevie, şi învăţătura cea tainică a marilor magi (astronomi) Ianni şi Iambri, pe a lui Dionisie şi profeţiile Sibilei. A învăţat ea încă şi tot meşteşugul ritoricesc (al grăirii frumoase), cât se afla pe atunci în lume. Deci nu numai acestea, ci şi multe alte limbi şi dialecte ale multor neamuri cunoştea.
 • 2 days 22 hours ago
  Cred că cele trei culori ale poporului nostru pot exprima Marea Veste a religiei creștine "Ic XC NI KA", "Iisus Hristos Biruitorul" morții, prin jertfa pe Cruce. Așa îmi imaginez eu un tricolor al Romaniei crestine. Sângele martirilor pentru credință și pentru libertate natională udă pământul patriei, pe cerul albastru este înscris semnul biruitor al Crucii, iar în inimile noastre, cu litere de aur, cuvintele mântuitoare ale biruinței lui Hristos asupra răului și mortți. Respectul pentru cele trei culori naționale este intact și chiar ordinea expunerii lor (rosu, galben si albastru) corespunde descrierii Constituției, numai modul de ordonare este diferit (nu este de la stanga la dreapta, ci din exterior spre interior).
 • 2 days 22 hours ago
  Într-un articol recent, Dr. Michael Yeadon, care „a petrecut peste 30 de ani conducând cercetări în domeniul medicamentelor(pentru alergii și probleme respiratorii) în unele dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume” și s-a retras de la Pfizer având cea mai înaltă funcție de cercetare în acest domeniu, a scris: ”Nu este absolut nicio nevoie de vaccinuri pentru eradicarea pandemiei. Nu am auzit niciodată asemenea prostii privind vaccinurile. Nu vaccinați persoanele care nu sunt expuse riscului unei boli. De asemenea, nu vă propuneți să planificați vaccinarea a milioane de oameni sănătoși cu un vaccin care nu a fost testat pe subiecți umani.  
 • 2 days 23 hours ago
  După ce marți judecătorii Tribunalului Constanța au analizat procesul în care Arhiepiscopia Tomisului cere suspendarea Hotărârii CJSU Constanța de împiedicare a pelerinajului la Mănăstirea „Peștera Sfântului Andrei” din județ pentru credincioșii care nu au domiciliul/reședința în localitatea din apropierea acesteia, iar o decizie judecătorească în speță e așteptată miercuri la ora 9:30, ÎPS Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, a fost invitat marți seară timp de două ore în emisiunea „La școala vieții”, moderată de pr.
 • 3 days 15 hours ago
  DEȘI AU FOST SCRISE CU MULT TIMP ÎN URMĂ,ASTĂZI  VEDEM CĂ ELE ÎNCET ÎNCET SE ÎMPLINESC.  RUGAȚI-VĂ CA BUNUL DUMNEZEU SĂ MAI LUNGEASCĂ ACEST TIMP CA SĂ NE PUTEM ÎNTĂRI ÎN CREDINȚĂ,CĂCI VREMURI GROAZNICE NE AȘTEAPTĂ.   
 • 4 days 15 hours ago
 • 4 days 16 hours ago
  Expert medical de frunte din Canada indignat de răspunsul guvernului la  COVID “V-aş aminti că, utilizând propriile statistici ale provinciei, riscul de deces sub 65 de ani este de unul din 300 000. Unul din 300 000. Ar trebui să vă potoliţi!.” By Children’s Health Defense Global Research, November 19, 2020
 • 4 days 16 hours ago
  O instanță de apel portugheză a decis că testele PCR nu sunt fiabile, și că este ilegală punerea în carantină a persoanelor, numai în baza unui test PCR. Instanță portugheză hotărăște că testele PCR nu sunt fiabile și sunt ilegale pentru a pune persoanele în carantină Instanța a declarat că fiabilitatea testului depinde de numărul de cicluri utilizate, și de încărcătura virală prezentă. Citând pe Jaafar și colab. 2020, instanța concluzionează că
 • 4 days 17 hours ago
  „Legea epidemiei” i-ar fi conferit guvernului danez puterea de a adopta măsuri obligatorii de carantină, împotriva oricui este infectat cu o boală periculoasă, dar a fost partea despre vaccinări care a provocat cea mai mare revoltă. „Autoritatea daneză pentru sănătate ar putea defini grupuri de persoane care trebuie vaccinate pentru a izola și elimina o boală periculoasă” -  relatează publicația The Local. „Oamenii care refuză cele de mai sus pot – în unele situații – să fie constrânși [la vaccinare] prin forță fizică, cu ajutorul poliției.”
 • 4 days 17 hours ago
  Printre cele mai tulburătoare predici ale Părintelui Arhimandrit Ghelasie Țepeș, trecut la Domnul în condiții suspecte, care sunt acum investigate, este și cea din 29 martie, la scurtă vreme după intrarea României în Stare de Urgență și închiderea bisericilor. Din informațiile parvenite redacțiilor, Părintele Ghelasie a fost tratat de COVID cu medicamente foarte puternice deși testul făcut a fost NEGATIV. Medicii din Târgu Mureș care au declarat decesul Părintelui de 58 de ani sunt acum anchetați de poliție.
 • 1 week 1 day ago
  Troparul, glasul 1: Mărturisitorii cei adevăraţi ai lui Hristos cu vitejie au stat împotriva uneltirilor satanei, şi nici prigoana, nici temniţa, nici chinurile, nici lanţurile nu i-au spăimântat, ci cu putere de sus credinţa şi neamul românesc au păzit. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieste sufletele noastre. Condacele şi Icoasele
 • 1 week 1 day ago
  Fiind pusa in mijlocul Bisericii, Sfanta Icoana a „Adormirii Prea Sfintei Nascatoare de Dumnezeu” preotii stau imprejur, imbracati in toate podoabele preotesti; iar cel mai mare, luand cadelnita si cadind in cruce inaintea Icoanei, incepe a canta acest tropar pe glasul al cincilea (Acolo unde se va afla Epitaful Adormirii sa se urmeze dupa tipicul aflat la sfarsitul acestui Prohod)
 • 1 week 2 days ago
  Acum câteva zile m-am trezit la 3 dimineata cu un copil cu febra si nasuc mucios, rugându-ma sa-i iau temperatura si sa-i dau „michimente" ca a racit... Dupa ce i-am dat lingurita de siropel Panadol, am luat o ceapa, am taiat-o si am asezat-o intr-un bol, exact lânga perna copilei... 5 ore mai târziu, la ora 8 când ne-am trezit, nu mai avea febra, doar nasuc un pic mucios, iar ceapa arata ingrozitor - galben-verzui si mirosea de ziceai ca a putrezit demult. Din studiile efectuate asupra proprietatilor si efectelor cepei si usturoiului, se pare ca aceste doua vegetale deosebite au proprietatea de a „absoarbe" virusii si bacteriile, in momentul in care sunt „activate", adica in momentul in care intra in contact cu aerul.
 • 1 week 2 days ago
  O femeie care era profesoară,a venit nervoasă de la școală. Se certase cu directoarea, care îi ceruse să pună note mari unui elev foarte slab la învățătură. Femeia nu a acceptat așa ceva. Când a intrat în casă, a început să se răstească la soțul ei. Acesta tăcea și nu o contrazicea. La un moment dat, femeia a început să îl certe că nu cumpărase fructe pentru copii. Bărbatul simți că i se urcă sângele în cap.
 • 1 week 2 days ago
  Dumincă am fost chemat, de către părintele stareţ Andrei de la Mînăstirea Dervent, la solicitarea şi cu binecuvîntarea IPS Arhiepiscopul Teodosie, să ajut la deshumarea rămăşiţelor pămînteşti ale părintelui stareţ Elefterie. Cel care este ctitorul acestui sfînt lăcaş va fi depus, după spălarea şi cinstirea osemintelor sale, într-o criptă din noua biserică a mînăstirii. Se afla îngropat undeva în spatele bisericii vechi de la Dervent, iar această acţiune de mutare a mormîntului său s-a făcut în prezenţa şi la dorinţa strănepoţilor (după fraţi) ai părintelui Elefterie.
 • 1 week 2 days ago
  V-am spus: să ştii să mori. Că sigur vei învia în fiecare zi. Că viaţa înseamnă moarte continuă, apărând Adevărul. Nu apărăm un cozonac frumos de Paşte. Apărăm adevărul, care reprezintă Biserica şi veşnicia, Creatorul! Sfânta Treime: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Apărăm adevărul. Adevărul este singurul care odihnește. Dacă nu ești in Adevăr, nu ești în Dumnezeu! Și e numai Unul Adevarul: "Eu sunt Calea, Adevărul și Viața". Ce putem ciunti din Adevăr? Dumnezeu vrea pace mai mult decat oricine, dar nu cu dracul. Ce intâlnire are Adevărul cu neadevărul? Murim pentru Adevăr, asta să facem. Nu se pune problema.
 • 1 week 3 days ago
  Despre Sfântul Cuvios Nichifor Leprosul mai nimeni dintre credincioșii români nu cunoștea ceva. Dar, odată cu pandemia de Covid-19, sfântul a apărut unor creștini din Grecia și Bulgaria spunându-le: „Dacă cineva se va îmbolnăvi, să se roage mie, iar eu îl voi vindeca. Nu vă temeți! Va trece.” Şi în Romania au apărut ştiri şi filmuleţe despre acest sfânt. Am aflat mai apoi despre viaţa acestuia, i-am cunoscut Paraclisul şi Acatistul său. Iar de curând biserica Şerban Vodă are o icoană a Sfântului Nichifor Leprosul. Dar cine este acest cuvios?
 • 1 week 4 days ago
  Adevăratul post este sufletesc: reținerea cu orice chip de la a nu mai judeca, a nu mai vorbi de rău – un lucru atât de grav şi care se face atât de uşor. Am îndrăznit să afirm că cei mai mulți în iad sunt cei care vorbesc de rău - Biserica îi încadrează la ucidere morală. A desființa un om pe care Hristos l-a restaurat prin sânge e foarte grav. Părintele Arsenie Papacioc
 • 1 week 5 days ago
  Din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, capitolul 22 , versetele 10-21
 • 1 week 6 days ago
  Care păstor hrăneşte oile sale cu mădularele lui? Nu ne dă Hristos apă de izvor, ci sânge viu, care nu-i simbol al morţii, ci pricină a vieţii. Să bem toţi dintr-un singur potir - să devenim un singur trup cu Hristos prin Împărtăşire. Sf. Ioan Gură de Aur
 • 1 week 6 days ago
  Este foarte comod să te minți că și cei de alte religii se mântuiesc. Nu mai trebuie să fii creștin mărturisitor. Dar atunci, de ce S-a mai jertfit Hristos? Nu tocmai ca să elibereze pe om din robia satanei, tatăl minciunii? Și, acceptând că și minciuna mântuiește, nu consimt, de fapt, la lucrarea satanei? Sfântul Iustin Popovici
 • 1 week 6 days ago
  Mucenicul Tău, Doamne, Mina întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Condac 1: Folositor și ajutător mare te-ai arătat lumii în primejdii, mucenice, că pe mulți i-ai izbăvit de pagube: furii urmărind, pierderile depărtându-le și celor ce aleargă la tine cu credință, împlinind cererea lor; pentru aceasta te rugăm, fii milostiv și nouă care îți cântăm: bucură-te Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule. Icos 1:
 • 1 week 6 days ago
  Cele opt gânduri din care vine tot ce-i rău şi din care omul nostru lăuntric se îmbolnăveşte adânc şi de moarte sunt următoarele: lăcomia pântecelui, curvia, iubirea de arginţi, mânia, întristarea nepotrivită, trândăvirea, slava deşartă, trufia. Tocmai acestea poartă război cu fiecare om.
 • 1 week 6 days ago
  Condac 1: Glasul al 8-lea: Apărătorule cel mai mare și Doamne, Biruitorul iadului, izbăvindu-ne de moartea cea veșnică, cele de laudă aducem Ție noi, robii Tăi și zidirea Ta. Ci, ca Unul ce ai îndurări nenumărate, de toate nevoile ne izbăvește pe noi, care-Ți cântăm: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne! Icos 1:
 • 1 week 6 days ago
  Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, și Fiul Omului va mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Iar cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, lepădat va fi înaintea îngerilor lui Dumnezeu.
 • 1 week 6 days ago
  „Crăciunul este o sărbatoare a bucuriei şi veseliei. Dacă Naşterea Domnului e o sărbătoare a bucuriei, de ce s’a rânduit ca ea să fie precedată de post? Şi nu e vorba de un post mărunt, de câteva zile, ci de unul care durează nu mai puţin de şase săptămâni, şi într’o perioadă în care nu sunt la îndemână nici verdeţuri şi nici fructe proaspete. Dacă ne gândim bine, postul Sfintelor Paşti îşi are un rost bine lămurit: Învierea Domnului a fost precedată de patimile, răstignirea şi moartea Sa, evenimente care cer o participare de doliu.
 • 1 week 6 days ago
  Biserica Ortodoxă Română cedează presiunilor Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România și îl marginalizează pe Mircea Vulcănescu, intelectual interbelic profund creștin, ale cărui scrieri despre filozofia religiei au fost pilde pentru generații de slujitori ai acestei biserici. Recent, parohiile și mănăstirile din județul Vâlcea au primit niște adrese prin care, pe scară ierarhică, li se recomandă ca în activitatea lor „să se țină cont de obligația legală ca eventualele referiri la Mircea Vulcănescu să nu promoveze un cult al personalității acestuia, ci, atunci când se face referire la persoana sa, să se scoată în relief valoarea operei sale filozofice și literare, în mod obiectiv și echilibrat”.
 • 1 week 6 days ago
  Nu există relație între rău și bine. Mântuitorul zice “Să-mi dai toată fìința ta!” Dracul zice: „Mie să-mi dai numai un deget” - ca prin asta el te stăpânește cu totul și deja e pe lângă tine.
 • 1 week 6 days ago
  Să nu-ți fie frică de gripa purtată de aer, nici de tusea vecinului, nici de strănutul aproapelui, să nu-ți fie frică de niște mâini murdare, care se apropie de tine, să nu te îngrozești de vestea unei boli, ci să-ți fie frică doar de moartea fără Dumnezeu. Pentru că suntem cu toții datori cu o moarte, chiar dacă ne vom spăla pe mâini și vom schimba masca la 5 minute, chiar dacă vom mânca doar bio, tot spre moarte ne îndreptăm, dar o moarte cu sufletul curățit de Hristos este o trecere lină spre un liman mai bun, unde Bisericile nu se închid niciodată, unde lacrimi nu mai sunt și unde alții nu-ți vor falimenta munca de o viață printr-o lege.

Personalități ale Ortodoxiei Românești

Data nașterii:
Locul nașterii: Comuna Deleni, jud. Cernăuţi
Data adormirii:
Data nașterii:
Locul nașterii: Pârscov - Buzău
Data adormirii:
Data nașterii:
Locul nașterii: comuna Oncești, jud. Tecuci interbelic (astăzi în jud. Bacău)
Data adormirii:

Biblioteca - Cărți Creștin Ortodoxe

Despre semnele sfârșitului
Anonim
Editura CHRISTIANA - S.O.S Medical - Teologia sexualităţii
DR. GENOVEVA TUDOR / RĂZVAN CODRESCU